Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

July 22 2017

1386 8b18 500
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer

July 20 2017

- Znów jesteśmy przyjaciółmi? – spytał z szerokim uśmiechem.
Ujęłam jego policzek w dłoń i powiedziałam bardzo poważnie:
– Nigdy nie byliśmy tylko przyjaciółmi.
Spoważniał.
– Wiem.
— Mia Sheridan
Reposted frompozakontrola pozakontrola viasatyra satyra
6237 79ef 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viafrauvermeer frauvermeer
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viasatyra satyra

July 26 2017

July 22 2017

1386 8b18 500
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer

July 20 2017

- Znów jesteśmy przyjaciółmi? – spytał z szerokim uśmiechem.
Ujęłam jego policzek w dłoń i powiedziałam bardzo poważnie:
– Nigdy nie byliśmy tylko przyjaciółmi.
Spoważniał.
– Wiem.
— Mia Sheridan
Reposted frompozakontrola pozakontrola viasatyra satyra
6237 79ef 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viafrauvermeer frauvermeer

July 26 2017

July 22 2017

1386 8b18 500
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer

July 20 2017

- Znów jesteśmy przyjaciółmi? – spytał z szerokim uśmiechem.
Ujęłam jego policzek w dłoń i powiedziałam bardzo poważnie:
– Nigdy nie byliśmy tylko przyjaciółmi.
Spoważniał.
– Wiem.
— Mia Sheridan
Reposted frompozakontrola pozakontrola viasatyra satyra

July 26 2017

July 22 2017

1386 8b18 500
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer

July 26 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl